Products > RICE

 • RICE STEAM MANGALAM SONAM 25KG BAG    1650.00
 • RICE WELDONE PREMIUM 5KG BAG    715.00
 • RICE WELDONE PREMIUM 20KG BAG    2660.00
 • RICE BHANSA GHAR BOILD LONG GRAIN 5KG    620.00
 • RICE BHANSA GHAR GREEN  STEAM JEERA 25KG     1625.00
 • RICE STC PREMIUM POKHARELI 20KG    1475.00
 • RICE TNT BASMATI 20 KG BAG    2500.00
 • RICE TNT BASMATI 5 KG BAG    5.00
 • RICE TRISULI LOCAL JEERA MASINO 25 KG BAG    2725.00
 • RICE SABITRI SONA MANSULI 30KG   1360.00
 • RICE STC STEAM SARANA MANSULI 30KG BAG    1550.00