Notices > जानकारी सम्बन्धी सूचना

मितिः 2077/05/11

जानकारी सम्बन्धी सूचना

कण्ठरोग नियन्त्रण कार्यक्रम अन्तर्गत आ.व.२०७७।०७८ को कोटाबाट केही जिल्लाहरुमा नून ढुवानी कार्य गर्ने सम्बन्धी मिति २०७७।२।३२ मा गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना बमोजिम मिति २०७७।३।२९ मा दाखिला भएका बोलपत्रहरु मध्ये देहाय स्थानहरुको बोलपत्र न्यूनतम र सारभूत रुपमा प्रभावग्राही देखिएकोले छनौट गर्न उपयुक्त रहेको हुंदा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २७ बमोजिम सम्बन्धित सबै बोलपत्रदाताहरुलाई जानकारीको लागि यो ७ दिने सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।


सि.नं.

जिल्ला

सारभूत रुपमा सेवाग्राही बोलपत्रदाताको नाम र ठेगाना

वार्षिक कोटा

क्वी.

बोलपत्रदाताको न्यूनतम कबोल अंक रु

1

गोर्खाको माछाखोला

पूर्ण सप्लायर्स, प्रो.भाईकाजी श्रेष्ठ, बिगुटार गाविस१, ओखलढुङ्गा

300

650880.00

2

बझाङ्ग

भूमिराज सप्लायर्स एण्ड ढुवानी सेवा,प्रो.प्रेम ब.बिष्ट, चटकपुर३, धनगढी, कैलाली

3000

1257000.00

3

मुगु

सिद्धार्थ ढुवानी सेवा, प्रो.कमल गुरुङ्ग, लाटीकोइली ८, सुर्खेत

500

539575.00

4

रुकुम

एञ्जिला टेड एण्ड सप्लायर्स, प्रो.तुरणध्वज खांण,कारकांदो५, बांके

5000

2384300.00

5

कालिकोट

एञ्जिला टेड एण्ड सप्लायर्स, प्रो.तुरणध्वज खांण,कारकांदो५, बांके

4000

2151520.00

6

जाजरकोट सदरमुकाम

आई.डि.सप्लायर्स, प्रो.टंक बहादुर खड्का,कोहलपुर न.पा.१२, बांके

2360

986716.00

7

जाजरकोट थलहबजार

आई.डि.सप्लायर्स, प्रो.टंक बहादुर खड्का,कोहलपुर न.पा.१२, बांके

1000

864450.00

8

जाजरकोट जुनिचांदीको तांगा

आई.डि.सप्लायर्स, प्रो.टंक बहादुर खड्का,कोहलपुर न.पा.१२, बांके

400

823092.00