Notices > सुचना । सुचना । सुचना

सुचना सुचना सुचना

नेपाल सरकारकले अनुदानको मल विक्री वितरण कार्यलाई अझ प्रभावकारी तथा समय सापेक्ष बनाउने ध्येयले "अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका 2077" सिवकृत गरी कार्यन्वयनमा ल्याएकोछ । उक्त निर्देशिका अनुसार नियुक्त विक्रेताले मात्र 2077 मसिंर 1 देखि अनुदानको मल विक्री वितरण गर्नृ पाउने व्यवस्था निर्देशिकाको कार्यान्वयनको क्रममा अनुदानको मल विक्री वितरण गर्नको लागि विक्रेता भै काम गर्न ईच्छुक सहकारी संस्था फर्म वा कम्पनीलाई निर्देशिकाको दफा नं 15 अनुरुप विक्रेतामा दर्ता हुन र दफा नं 17 अनुरुप विक्री मूल्यउको प्रावधान पुरा रासायनिक मलको विक्री वितरण कार्यालई निरन्तरता दिन हुन अनुरोध छ ।

यदी कुनै सहकारी संस्था फर्म वा कम्पनीलाई निर्देशिकाको प्रति आवश्यक भएमा कर्पोरेशनको निकटको कार्यलयमा सम्पर्क गरी फोटोकपी गराई लैजान सक्नेछन । साथै कर्पोरेशन संग हालको समयमा आवश्यक रासायनिक मलको मौज्दात रहेको हुनाले निर्दिशिकाको प्रावधान अनुरुप कर्पोरेशनको विक्रेतामा दर्ता भै मल खरिद गरी विधिसम्मत रुपमा किसानहरुलाई विक्री वितरणको कार्य गर्नु गराउन हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि सुचना प्रकिशित गरिएको छ।