Products > RICE

 • RICE STEAM MANGALAM SONAM 25KG BAG       1700.00
 • RICE WELDONE PREMIUM 5KG BAG                      790.00
 • RICE WELDONE PREMIUM 20KG BAG                       2830.00
 • RICE BHANSA GHAR BOILD LONG GRAIN 5KG            615.00
 • RICE BHANSA GHAR GREEN  STEAM JEERA 25KG     1680.00
 • RICE STC PREMIUM POKHARELI 20KG                      1490.00
 • RICE TNT BASMATI 20 KG BAG    00.00                          2625
 • RICE TNT BASMATI 5 KG BAG    00.00                              675
 • RICE AKHANDA  LOCAL JEERA MASINO 25 KG BAG    2625.00
 • RICE SABITRI SONA MANSULI 30KG   1350.00
 • RICE STC STEAM SARANA MANSULI 30KG BAG    1450.00
 • RICE SWORNA SHAKTI SONAM RICE 20KG BAG   1580.00
 • RICE BHANCHA GHAR SONAM RICE 20 KG BAG    1610.00
 • RICE AKHANDA LOCAL BASMATI 20 KG BAG         2580.00
 • BUDDHA BHOG SONAM RICE 20 KG BAG             1610.00