Products > RICE

 • RICE STEAM MANGALAM SONAM 25KG BAG            1625.00
 • RICE WELDONE PREMIUM 5KG BAG                          790.00
 • RICE WELDONE PREMIUM 20KG BAG                       2830.00
 • RICE BHANSA GHAR BOILD LONG GRAIN 5KG            615.00
 • RICE BHANSA GHAR GREEN  STEAM JEERA 25KG     1600.00
 • RICE STC PREMIUM POKHARELI  20KG                      1450.00
 • RICE TNT BASMATI 20 KG BAG                                      2625.00
 • RICE TNT BASMATI 5 KG BAG                                        675.00
 • RICE AKHANDA  LOCAL JEERA MASINO 25 KG BAG     2700.00
 • RICE SABITRI SONA MANSULI 30KG                             1350.00
 • RICE STC STEAM SARANA MANSULI 30KG BAG           1450.00
 • RICE SWORNA SHAKTI SONAM RICE 20KG BAG           00.00
 • RICE BHANCHA GHAR SONAM RICE 20 KG BAG           1625.00
 • RICE AKHANDA LOCAL BASMATI 20 KG BAG                 2500.00
 • BUDDHA BHOG SONAM RICE 20 KG BAG                      1600.00
 • RICE AKHANDA LOCAL POKHRELI RICE 20 KG             1680.00